BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Ochrona Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 1. Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu w związku z realizacją zadań ustawowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informuję, że

 1. Administratorem danych osobowych jest Dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego z siedzibą w Grójcu, Słomczyn-Kącin 1, kod pocztowy: 05-600 Grójec, tel. 261-513-334.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 1. Ośrodku Radioelektronicznym jest por. Tomasz Popławski, 261-513-207, e-mail: poplawski@ron.mil.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych 1. Ośrodka Radioelektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego).
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres wynikający
  z wewnętrznych regulacji organu wojskowego.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
 8. a) dostępu do danych osobowych;

   

  b) żądania ich sprostowania;

   

  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych przez RODO;

   

  d) prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Przepisy RODO nie dotyczą przypadków przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony prawi i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 100);
 11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.
 13. Nie są podejmowane decyzje oparte wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych,
  w tym profilowaniu.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych