BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Wojskowa asysta honorowa

 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI
Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczy wojskowa asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie
im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru.
„Ceremoniał Wojskowy
Sił Zbrojnych RP”

Wojskową asystę honorową może stanowi: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z broni lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z broni lub bez broni), _żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz _żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.
Władze państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie, kościoły, związki wyznaniowe, instytucje, uczelnie, szkoły i inni partnerzy społeczni.

Orkiestrę wojskową do udziału uroczystościach przydziela:

Dowódca Garnizonu Grójec
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

00-909 Warszawa
tel. 261-5873-259

Organizatorzy uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym programie obchodów…” oraz w „Planie przedsięwzięć na rzecz obronności państwa …” kieruje wnioski o udział wojskowej asysty honorowej (wzór wniosku o asystę honorową –załącznik nr 1) do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.

Zasięg terytorialny poszczególnych garnizonów określa Rozp. MON
z 18.06.2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1118.)

GARNIZON GRÓJEC

Garnizon Grójec terytorialnie zasięgiem właściwości dowódcy obejmuje:

  • powiat grójecki

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej powierzył pełnienie obowiązków Dowódcy Garnizonu Grojec Dowódcy 1.Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu.

Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej
w uroczystościach państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych należy kierować do:

 

Dowódcy Garnizonu Grójec
05-600 GRÓJEC
tel. 261-513-250

Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz (wzór scenariusza załącznik nr 2) i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem.

 

Szef Sekcji Wychowawczej
05-600 GRÓJEC
tel. 261-513-347

Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych
i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON właściwą w sprawach wychowania.

Jeżeli podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi wyżej wymienionej komórki organizacyjnej MON.

W przypadku uroczystości pogrzebowych, Dowódca Garnizonu Grójec zastrzega sobie możliwość zasięgnięcia opinii o osobie zmarłej.

Przeprowadzenie uroczystości można poprzedzi rekonesansem z udziałem organizatora, dowódcy odpowiedzialnego za udział wojskowej asysty honorowej, osób odpowiedzialnych za inne elementy uroczystości (sztandary, inne pododdziały, delegacje, zespoły artystyczne itp.) oraz przedstawicieli służb porządkowych.

W trakcie rekonesansu omawia się i uzgadnia zagadnienia dotyczące przygotowania miejsca uroczystości, jego dekorację, sposób ustawienia wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości, mając na uwadze godny i sprawny jej przebieg.

 

POBIERZ

 

https://1orel.wp.mil.pl/plik/image/doc.png

Ogólne zasady organizacji uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej

https://1orel.wp.mil.pl/plik/image/doc.png

Wzór scenariusza uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym.

https://1orel.wp.mil.pl/plik/image/doc.png

Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości.

https://1orel.wp.mil.pl/plik/image/pdf.png

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

https://1orel.wp.mil.pl/plik/image/pdf.png

Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych