BIP
1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny
Warunki powołania do zawodowej służby

Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie ulega wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.

Zgodnie z konstytucyjną  zasadą  równości obywateli żołnierzem zawodowym może zostać zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2004 roku ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tzw. Ustawy pragmatycznej) rozszerzyły możliwości pełnienia służby w korpusie szeregowych zawodowych. Obowiązek stawiennictwa do poboru .
Kadra zawodowa Sił Zbrojnych RP dzieli się na korpusy oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia,
 w przypadku służby stałej – na czas nieokreślony, a do służby terminowej – na czas trwania kontraktu.

Do zawodowej służby wojskowej może być powołany:

- w korpusie oficerów zawodowych
– żołnierz mianowany na stopień wojskowy podporucznika  (podporucznika marynarki) albo oficer rezerwy, jeżeli spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – w tym posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

- w korpusie podoficerów zawodowych – żołnierz mianowany na stopień kaprala (mata) lub podoficer rezerwy, jeżeli spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – w tym posiadanie świadectwa dojrzałości.

- w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierz rezerwy, który odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową, żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierz zasadniczej służby wojskowej, jeżeli spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – w tym świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych